UGL – Utveckling Grupp Ledarskap 2018-10-19T10:41:05+00:00

UGL – UTVECKLING GRUPP LEDARSKAP

UGL har blivit en grundläggande ledarskapsutbildning för tusentals chefer, ledare och till medarbetare utan formellt ledaransvar. Det är Sveriges mesta utbildning i ledarskap men är lika mycket en väg mot ökad självinsikt.

För vem?

UGL vänder sig till chefer, projektledare och medarbetare utan formellt ledaransvar på alla nivåer inom företag och organisationer som vill utveckla sitt ledarskap, få kunskap om gruppdynamiska processer och i dessa hitta sin egen roll.  Det övergripande målsättningen med UGL är att deltagarna ska utvecklas som ledare och få ökad medvetenhet om hur ledare och medarbetare påverkar och påverkas av varandra samt vilken betydelse det får för gruppens utveckling och arbetsresultat. UGL ger förutsättningar för ökad självkännedom samt att utveckla den egna gruppens produktivitet och effektivitet.

Arbetsmetoder och innehåll

UGL är basetrat på upplevelsebaserad inlärning där teorier mixas med övningar, reflektion och diskussioner. Deltagarna får uppleva hur en grupp utvecklas och vad som främjar respektive hämmar gruppens utveckling. Genom utvärdering och feedback blir deltagaren medveten om den påverkan de själva har på andra individer och på gruppen som helhet. UGL behandlar ledarskapets betydelse, problematik och möjligheter relaterat till gruppens utveckling.

Delmål vilka utgör utvecklingsmålen på UGL:

 • Kunna arbeta med reflektion och lärande enskilt och i grupp
 • Förstå behovet av ledarskap
 • Förstå olika ledarstilars och det egna förhållningssättets betydelse för gruppens utveckling
 • Kunna kommunicera direkt och klart
 • Kunna ta och ge utvecklande feedback
 • Förstå känslors inverkan på individ- och gruppnivå
 • Självinsikt kring drivkrafterna bakom beteenden
 • Förslå hur värderingar påverkar relationer och ledarskap
 • Få verktyg till effektivt beslutsfattande
 • Förståelse för hur roller och normer påverkar gruppens arbete
 • Kunna se och hantera olika stadier i en grupps utveckling
 • Få erfarenhet av konflikters betydelse och hantering av dessa

Kursens omfattning

UGL genomförs i internatform under fem dagar. Din närvaro är obligatorisk under hela utbildningen även  kvällstid. Antalet deltagare är minst 8 och max 12.

Kursen genomförs av två UGL-certifierade handledare.

ANMÄLAN TILL UGL!

“Väldigt skickliga! Och oerhört professionella!” UGL i Torekov V.42

“Helt fantastiska. Ni väckte min nyfikenhet och gav mig nya strategier att använda och det var det jag behövde.” UGL V.42

“Imponerad att ni klarade att stå utanför utan att ingripa vid vissa tillfällen! Ni ingav förtroende i det ni förmedlade.” UGL Torekov V.42 2017

“Tydliga och kunniga”. UGL Torekov V.42 2017